ÖZGEÇMİŞ
  MUAYENEHANE     HASTALARIMIZ İÇİN     ULAŞIM  
Özgeçmiş
Kitaplar
Ödüller
Tezler, Bilimsel Projeler
Uluslararası Dergilerde Basılan Makaleler
Ulusal Dergilerde Basılan Makaleler
Genel:
Ana sayfa

Ulusal Dergilerde Basılan Makaleler


1. Bozlu M, “
BPH da Cerrahi Tedavi: Ne Zaman, Neden, Nasıl?” Türkiye Klinikleri (Üroloji Özel Sayısı). 2, 33-37 (2008).

2. Özgür A, Apaydın FD, Bozlu M, Düşmez Apa D, Esen K, Nass Duce M, Özer C, Yıldız A, “Mesane Tümörlerinin ve Tümor Benzeri Lezyonlarının Karakterizasyonunda Dinamik Spiral Bilgisayarlı Tomografinin Yeri, “Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi”, 9(1-4): 15-20 (2008).

3. Bozlu M, Akduman B, Mungan U, Özen H, Baltacı S, Türkeri L, Kırkalı Z, Akdaş A, Üroonkoloji Derneği Çok Merkezli Çalışma Grubu, “Ultrasonografi Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Hasta Hazırlığı ve Teknik Anketi: Üroonkoloji Derneği Çok Merkezli Çalışması”, Türk Üroloji Dergisi, 33, 266-271 (2007).

4. Erdem E, Akbay E, Tunçkıran A, Bozlu M, Doruk E, Ulusoy E,Vücut Kitle İndeksinin Üriner Sistem Taş Hastalığının Metabolik Değerlendirme Sonuçlarına Etkisi Var Mıdır?”, Türk Üroloji Dergisi, 30, 360-365 (2004).

5. Bozlu M
, Canpolat B, Çayan S, Tunçkıran A, Ulusoy E, Akbay E, “İlk Kez Biyopsi Yapılan Olgularda Standart 6 Kadran ve 12 Kadran Biyopsilerin Prostat Kanseri Saptama Sıklığının Karşılaştırılması”, Üroloji Bülteni, 14 (3), 153-156 (2003).

6. Ulusoy E, Bozlu M, Doruk N, Abidinoğlu D, Çayan S, Akbay E, “Transüretral Prostat Rezeksiyonu Uygulanan Olgularda Hipertansiyon Varlığı Kanamayı Etkiler mi?”, Türk Üroloji Dergisi, 29 (4), 465-469 (2003).

7. Özdiler E, Yaman Ö, Soyupek S, Seçkiner İ, Bozlu M, Tükel O, “Prostatın İki Farklı Elektrotla Yapılan Transüretral Elektrovaporizasyon Rezeksiyonu (TUVRP) ile TURP Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Klinik Bir Çalışma”, Türk Üroloji Dergisi, 29 (4), 481-485 (2003).

8. Abidinoğlu D, Ulusoy E, Bozlu M, Erdem E, Doruk E, Çayan S, Akbay E, “Transüretral Prostat Rezeksiyonu Uygulamasında Prostat Hacminin Kanama Miktarına Etkisi”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4 (3), 221-225 (2003).

9. Toros F, Tot Ş, Bozlu M, Okyay Y, Çamdeviren H, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi”, Klinik Psikiyatri, 6, 135-140 (2003).

10.
Atıcı Ş, Bilgin E, Bozlu M, Doruk N, Oral U, “Preemptif Uygulanan Tramadolun Postoperatif Analjezik Gereksinimine Etkisi”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4 (1), 1-6 (2003).

11. Erdem E, Acar D, Akbay E, Çayan S, Bozlu M, Doruk E, “Alfa Bloker Tedavinin Başarısı ile Gözlenen Yan Etkiler Arasında İlişki Var mıdır?”, Türk Üroloji Dergisi, 28 (4), 441-444 ( 2002).

12. Bozlu M, Çayan S, Akbay E, Erdem E, Doruk E, Ulusoy E, “Selim Prostat Hiperplazili Hastalarda Selektif Alfa-1 Reseptör Blokerlerinin Serum Total ve Serbest Prostat Spesifik Antijen (PSA) Düzeyi ile Serbest/Total PSA Oranı Üzerine Etkileri”, Türk Üroloji Dergisi, 28 (3), 307-312 (2002).
13. Bozlu M, Çayan S, Akbay E, Canpolat B, Ulusoy E, Doruk E, “Üriner Sistem Taş Hastalığında İlk Defa Tanı Alan ve Nüks Eden Olgularda Metabolik ve Üriner Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması”, Türk Üroloji Dergisi, 28 (2), 187-193 (2002).

14. Bozlu M, Çayan S, Doruk E, Canpolat B, Akbay E, “Çocukluk Çağı ve Adolesan Yaş Grubunda Noktürnal ve Diurnal Enürezis Epidemiyolojisi”, Türk Üroloji Dergisi, 28 (1), 70-75 (2002).

15. Çayan S, Bozlu M, Akbay E, Acar D, Doruk E, Ulusoy E, “Erkek Subfertilitesinin Medikal Tedavisinde Tamoksifen Sitrat ve Anastrozolun Etkinliği ve Tedaviye Yanıtta Belirleyici Faktörler”, Üroloji Bülteni, 13 (2), 79-84 (2002).

16. Özge A, Çayan S, Doruk E, Bozlu M, Akbay E, “Importance and Signs of Electroencephalography in Children with Primary Nocturnal Enuresis”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3 (2), 178-184 (2002).

17. Çayan S, Akbay E, Bozlu M, Acar D, Doruk E, Ulusoy E, “Mikroskopik Hematürinin Şiddeti Ürolojik Patolojilerin Araştırılması İçin Önemli mi?”, Türk Üroloji Dergisi, 28 (1), 116-121 (2002).

18. Öztürk C, Aslan G, Bozlu M, Kılınç G, Kanık A, “Enürezis Noktürna Etiyolojisinin Araştırılması ve Enterobius Vermicularis ile İlişkisinin Değerlendirilmesi”, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 4 (25), 373-376 (2001).

19. Akbay E, Bozlu M, Doruk HE, Çayan S, Ulusoy E, “Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Objektif Parametreler ve Semptom Skorunun Tanıdaki Değeri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 31-35 (2000).

20. Çayan S, Akbay E, Ataman T, Doruk E, Bozlu M, “Vaz Deferens Agenezisi ve Eşlik Eden Ürogenital Anomaliler”, Üroloji Bülteni, 11 (1), 53-56 (2000).

21. Çayan S, Akbay E, Bozlu M, Akkuş N, Doruk E, Akbay E, “Çeşitli Etyolojilere Sahip Organik Kökenli Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Sildenafil Sitratın Etkinliği”, Üroloji Bülteni, 11 (1), 37-41 (2000).

22. Özdiler E, Türkölmez K, Bozlu M, Müftüoğlu YZ, “Primer Vezikoüreteral Reflülü Çocuklarda Gil-Vernet Antireflü Cerrahi Tekniğinin Sonuçları”, Üroloji Bülteni, 11 (1), 21-24 (2000).

23. Türkölmez K, Özdiler E, Bozlu M, Budak M, Arıkan N, Müftüoğlu YZ, “Distal Hipospadias Olgularında Mathieu Yönteminin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53 (3), 141-143 (2000).

24. Türkölmez K, Göğüş O, Bozlu M, Soysal E, Seçkiner İ, Müftüoğlu YZ, “Üreteropelvik Darlıklı Olgulardaki Dismembered Piyeloplasti Operasyonlarında Eksternal ve İnternal Diversiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Üroloji Bülteni, 10 (2), 117-120 (1999).

25. Özdiler E, Türkölmez K, Bozlu M, Müftüoğlu YZ, Arıkan N, Küpeli S, “Üretra Darlıklarının Tedavisinde Optik İnternal Üretrotomi: Uzun Dönem Takip”, Türk Üroloji Dergisi, 25 (3), 333-338 (1999).
26. Türkölmez K, Bozlu M, Küpeli S, Özdemir H, “Prostatik Lezyonlarda Nukleolar Organizer Regions (NORs) Değerinin Yeri ve Prostat Adenokanserinde Tümör Evre, Grade ve Prostat Spesifik Antijen Dansitesi (PSAD) ile Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 52 (1), 27-31 (1999).

27. Müftüoğlu YZ, Özdiler E, Türkölmez K, Bozlu M, Göğüş O, “Üretra Darlıklı 373 Olgunun Mültifaktöriyel Analizi”, Üroloji Bülteni, 9 (4), 243-247 (1998).

28. Türkölmez K, Bozlu M, Bozkurt ÖF, Özdiler E, Müftüoğlu YZ, “Hipospadyas Cerrahisinin Fonksiyonel Sonuçlarının Değerlendirilmesinde Üroflovmetrinin Yeri”, Üroloji Bülteni, 8 (3), 165-168 (1997).
29. Bozlu M, “Prostat Biyopsilerinin Klinik Yorumu”, Üroonkoloji Bülteni, 2, 8-11 (2007).

30. Bozlu M, Çayan S, “Testis Torsiyonu ve Subfertilite”, Androloji Bülteni, 12, 11-12 (2003).

31. Bozlu M, Yeşilli Ç, Soygür T, Şafak M, “Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonlarının Tedavisinde Endopyelotomi”, Klinik Bilimler & Doktor Dergisi, 6 (1), 82-86 (2000).

32. Bozlu M, Türkölmez K, Sarıca K, Müftüoğlu YZ, “Üriner Sistem Patolojilerinin Prenatal Teşhis ve Tedavi Yöntemleri”, Medical Network Klinik Bilimler, 2 (2), 56-60 (1996).

33. Efesoy O, Akbay E, Çayan S, Polat A, Bozlu M, “Çizgili Kasa Metastaz Yapan Mesane Transizyonel Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”, Türk Üroloji Dergisi, (2009)

34. Erdem E, Saylam B, Karabacak T, Bozlu M, Çayan S, “Paratestiküler Rabdomyosarkom: Olgu Eşliğinde Yayınların ve Tedavi Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi”, Türk Üroloji Dergisi, 34, (4), 479-482 (2008).

35. Tunçkıran A, Bozlu M, “Makale Yorumu: Hormona dirençli prostat kanseri hastalarında dosetaksel, estramustin fosfat ve karboplatin kombinasyonunun Faz-2 çalışması”, Üroonkoloji Bülteni, 2, 36-38 (2007)

36. Bozlu M, “Makale Yorumu: Yuksek riskli T1 mesane kanserli hastalarda transuretral rezeksiyon sonrasında radyokemoterapi: intravezikal tedavi veya erken sistektomiye alternatif olabilir mi?”, Üroonkoloji Bülteni, 2, 29-30 (2006)

37. Görür S, Bozlu M, “Makale Yorumu: Finasterid’in prostat spesifik antijen üzerine olan etkisi tekrarlayan prostat biyopsilerini azaltmak için kullanılabilir mi?” Üroonkoloji Bülteni, 4, 26-27 (2006)

38. Bozlu M,Görür S, Şahinkanat T, Ulusoy E, “Tartışmalı Olgu (Üroonkoloji)”, Türk Üroloji Dergisi, 32, 315-318 (2006).

39. Yazıcı AC, Baz K, Köktürk A, Apa DD, Bozlu M, İkizoğlu G, “Bir Fordyce anjiyokeratom olgusu”, Lep Mec, 34, 134-141 (2003).